DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze
DGSA - duze logo
Kierunki działań Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych Dangerous Goods Safety Advisers...
Stowarzyszenie organizuje seminaria i szkolenia na temat zmian i dalszych kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, proponuje usługi swoich członków w firmach, opracowuje metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych. Określa zasady współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym z Inspektoratem Transportu Drogowego. Definiuje zasady świadczeń usług przez doradcę DGSA (zatrudnienie, wynagrodzenie). Promuje członków Stowarzyszenia DGSA na rynku szkoleń i usług. Interpretuje przepisy prawne. Organizuje zespół pomocy prawnej. Wypracowuje formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej członków Stowarzyszenia DGSA.Nawiązuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych. Opracowuje syntetyczne kompendium informacji "od produktu w magazynie do odbiorcy". Organizuje wydawnictwa biuletynu oraz punkty konsultacyjne dla doradców DGSA. Powołuje grupy eksperckie, itd...

Nasze Opracowania
członków Stowarzyszenia DGSA, dotyczące regulacji w obszarze transportu towarów niebezpiecznych

8 - 9 września 2016
XVI Seminarium S-DGSA
W dniach 8 -9.09.2016 roku, w hotelu Campoverde w Łodzi po raz szesnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła doboru opakowań oraz postępowania w razie uwolnienia się substancji niebezpiecznej z opakowania podczas załadunku/rozładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.
ikona pdf 2016-09-08-XVI_seminarium_DGSA_Lodz_streszczenie.pdf

seminarium seminarium

17 sierpnia 2016 r.
W dniu 22 lipca 2016 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1165), która wchodzi ona w życie 2 września 2016 roku.
Artykuł 13 Ustawy zmianę w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i w art. 13 jest nowy ust. 2 o treści: "2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.".
Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe ww. wymagane informacje, tj. nazwę oraz adres podmiotu, który jest właścicielem każdego przewożonego towaru niebezpiecznego w chwili przekazywania tego towaru do przewozu osobie wykonującej przewóz. Obecnie najczęściej stosowany dokument przewozowy wynikający z Konwencji CMR nie przewiduje takiego pola. Nie ma żadnych informacji czy wymóg ten dotyczy również wyłączeń z ADR (LQ, 1.1.3.6). Stowarzyszenie S-DGSA w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania omawianego przepisu wystąpiło do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o interpretację i wyjaśnienie zmian w obowiązujących przepisach.
ikona pdf 2016-08-17-pismo_sdgsa_nowelizacja_uptn.pdf
ikona pdf D201600011650_Prawo_energetyczne_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf

20 lipca 2016 r.
ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych
Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Nasze Stowarzyszenie wymienione jest na liście instytucji współpracujących z Zespołem.
Do zadań Zespołu należy:
• ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR
• opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
• opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
• systematyczna ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych i w razie potrzeby wypracowywanie propozycji zmian do przepisów;
• opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
• opiniowanie dokumentów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych
Stowarzyszenie S-SDGA w pracach zespołu reprezentuje Pan Rafał Buchcar oraz Pan Norbert Świderek.

9-10 maja 2016 r. Bordeaux, Francja
Spotkanie EASA
Piąte spotkanie członków Stowarzyszenia EASA, odbyło się w Bordeaux. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw: Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Turcji. więcej o spotkaniu >

3 kwietnia 2016 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W dniu 3 kwietnia 2016 r. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2015 oraz dokonano wyboru nowego (starego) Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Protokole Walnego Zebrania

1 marca 2016 r.
Spotkanie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym: organizatora - Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, oraz przedstawiciele właściwych władz, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także przedstawiciele stowarzyszeń doradców ADR: w tym S-DGSA, DBPK, ETOS i ESD ADR.
Tematami spotkania były następujące sprawy
1. Omówienie projektu wzoru formularza listy kontrolnej w przewozie koleją towarów niebezpiecznych.
2. Omówienie dokumentów na wspólne posiedzenie RID/ADR/ADN (14 - 18 marca);
3. Wybór dokumentu bazowego (RID lub ADR) dla dalszych prac nad ujednolicaniem RID/ADR lub przyjęcie innego rozwiązania;
4. Ujednolicenie definicji pod 1.2 ADR/RID/ADN na podstawie angielskiego/francuskiego oryginalnego tekstu;
5. Dyskusja co do ewentualnej potrzeby wprowadzenia przejściowych rozwiązań związanych z ujednolicaniem RID/ADR - identyfikacja problematycznych obszarów (opakowania, dokumenty przewozowe).

4 grudnia2015 r.
Propozycje i uwagi S-DGSA do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
W związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie S-DGSA zgłasza do MIiR swoje uwagi oraz propozycje zapisów do rozporządzenia.
ikona pdf 2015-12-04_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_prowadzenia_kursow.pdf

26 listopada 2015 r.
Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 30 listopada 2015 r.)
Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - które będą przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych.
ikona pdf 2015-11-26_JD_Instrukcja_Genewa-30-11-2015-konsultacje_SDGSA

Nasze Opracowania
 
Przystąp do nas już dziś.
Wypełnij poniższy formularz
DGSA - deklaracja czlonkowska