DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze
DGSA - duze logo
Kierunki działań Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych Dangerous Goods Safety Advisers...
Stowarzyszenie organizuje seminaria i szkolenia na temat zmian i dalszych kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, proponuje usługi swoich członków w firmach, opracowuje metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych. Określa zasady współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym z Inspektoratem Transportu Drogowego. Definiuje zasady świadczeń usług przez doradcę DGSA (zatrudnienie, wynagrodzenie). Promuje członków Stowarzyszenia DGSA na rynku szkoleń i usług. Interpretuje przepisy prawne. Organizuje zespół pomocy prawnej. Wypracowuje formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej członków Stowarzyszenia DGSA.Nawiązuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych. Opracowuje syntetyczne kompendium informacji "od produktu w magazynie do odbiorcy". Organizuje wydawnictwa biuletynu oraz punkty konsultacyjne dla doradców DGSA. Powołuje grupy eksperckie, itd...

Nasze Opracowania
członków Stowarzyszenia DGSA, dotyczące regulacji w obszarze transportu towarów niebezpiecznych

8-9.05.2017 r. Saragossa, Hiszpania
Spotkanie EASA
Siódme spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez trzy hiszpańskie regionalne stowarzyszenia ACCS/ACONSA/ACONSENA. Uczestniczyło w nim 23-trzech przedstawicieli z 16 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.
więcej o spotkaniu w zakładce EASA »

25 kwietnia 2017 r.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2017-04-25-pismo_sdgsa_projekt_w_sprawie_sposobu_przewozu_ladunku.pdf
ikona pdf 2017-04-25-dokument284216.pdf

12 kwietnia 2017 r.
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15.03.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2017-04-12-pismo_sdgsa_projekt_rozporządzenia_w_sprawie_warunkow_technicznych.pdf
ikona pdf 2017-04-12-dokument280810.pdf

25 marca 2017 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W dniu 25 marca br. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2016 Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Streszczeniu Walnego Zebrania Członków.
ikona pdf Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2016 r.
ikona pdf Streszczenie Walnego Zebrania Członków

24 marca 2017 r.
Seminarium szkoleniowe "ADR 2017. Wymagania w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów"
W związku z nowelizacją Umowy ADR 2017 oraz licznymi zapytaniami naszych członków dotyczącymi nowych wymagań związanych z monitorowaniem przewozu drogowego towarów Zarząd Stowarzyszenia postanowił zorganizować jednodniowe seminarium szkoleniowego obejmujące oba te zagadnienia.
ikona pdf Seminarium DGSA 24.03.2017 r. Ołtarzew - streszczenie spotkania

seminarium

seminarium

7 listopada 2016 r.
Opinia w sprawie projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczący m.in. zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
ikona pdf 2016-11-07_Projekt-ustawy-PORD.pdf
ikona pdf 2016-11-07_pismo-sdgsa-nowelizacja-PRD.pdf

27 października 2016 r.
Komentarz w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych
W związku z zapytaniem MIiB w sprawie rejestracji pojazdów kategorii N3 z systemem podwójnego zasilania (Diesel + LNG) do przewozu towarów niebezpiecznych przesłaliśmy komentarz S-DGSA w tym zakresie. W części 9 ADR 2017 - nowe podrozdziały 9.2.4.3 i 9.2.4.4 jednoznacznie dopuszczono, jako pojazd EX/II, EX/III i FL, pojazdy zasilane LNG/CNG oraz LPG pod warunkiem, że zbiornik paliwowy i pozostała instalacja zasilająca spełniają wymagania odpowiednio Regulaminów EKG nr 110 i 67. Uważamy, że nie ma żadnych przeciwskazań, aby stosować silniki z zasilaniem dwupaliwowym - z zastrzeżeniem łącznej maksymalnej wartości energetycznej (54 000MJ).

3-4 października 2016 r. Rotterdam, Holandia
Spotkanie EASA

Po raz szósty członkowie Stowarzyszenia EASA spotkali się w Rotterdamie. Uczestniczyło w nim 25-ciu przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii. więcej o spotkaniu w zakładce EASA »

8 - 9 września 2016
XVI Seminarium S-DGSA
W dniach 8 -9.09.2016 roku, w hotelu Campoverde w Łodzi po raz szesnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła doboru opakowań oraz postępowania w razie uwolnienia się substancji niebezpiecznej z opakowania podczas załadunku/rozładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.
ikona pdf 2016-09-08-XVI_seminarium_DGSA_Lodz_streszczenie.pdf

seminarium seminarium

17 sierpnia 2016 r.
W dniu 22 lipca 2016 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1165), która wchodzi ona w życie 2 września 2016 roku.
Artykuł 13 Ustawy zmianę w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i w art. 13 jest nowy ust. 2 o treści: "2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.".
Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe ww. wymagane informacje, tj. nazwę oraz adres podmiotu, który jest właścicielem każdego przewożonego towaru niebezpiecznego w chwili przekazywania tego towaru do przewozu osobie wykonującej przewóz. Obecnie najczęściej stosowany dokument przewozowy wynikający z Konwencji CMR nie przewiduje takiego pola. Nie ma żadnych informacji czy wymóg ten dotyczy również wyłączeń z ADR (LQ, 1.1.3.6). Stowarzyszenie S-DGSA w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania omawianego przepisu wystąpiło do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o interpretację i wyjaśnienie zmian w obowiązujących przepisach.
ikona pdf 2016-08-17-pismo_sdgsa_nowelizacja_uptn.pdf
ikona pdf D201600011650_Prawo_energetyczne_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf

Nasze Opracowania
 
Przystąp do nas już dziś.
Wypełnij poniższy formularz
DGSA - deklaracja czlonkowska