DGSA - male logo
INFOLINIA EKSPERTÓW
ADR, RID, IATA, GHS/CLP
dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00
DANE KONTAKTOWE ikona pdf
infolinia ekspertów
projektowanie stron internetowych
malex
adr pomorze
DGSA - duze logo
Kierunki działań Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych Dangerous Goods Safety Advisers...
Stowarzyszenie organizuje seminaria i szkolenia na temat zmian i dalszych kierunków zmian w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, proponuje usługi swoich członków w firmach, opracowuje metodykę sporządzania raportów powypadkowych oraz sprawozdań rocznych. Określa zasady współpracy z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, w tym z Inspektoratem Transportu Drogowego. Definiuje zasady świadczeń usług przez doradcę DGSA (zatrudnienie, wynagrodzenie). Promuje członków Stowarzyszenia DGSA na rynku szkoleń i usług. Interpretuje przepisy prawne. Organizuje zespół pomocy prawnej. Wypracowuje formuły ubezpieczenia zbiorowego od odpowiedzialności cywilnej członków Stowarzyszenia DGSA.Nawiązuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych. Opracowuje syntetyczne kompendium informacji "od produktu w magazynie do odbiorcy". Organizuje wydawnictwa biuletynu oraz punkty konsultacyjne dla doradców DGSA. Powołuje grupy eksperckie, itd...
S-DGSA serdecznie zaprasza na:
XVI Seminarium:
"ADR W PRAKTYCE - DOBÓR OPAKOWAŃ, POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU"
8 - 9 września 2016 r., Hotel CAMPOVERDE***, Łódź
Pobierz zaproszenie:
ikona pdf 2016_09_08-09_Zaproszenie_SDGSA_Lodz

Nasze Opracowania
członków Stowarzyszenia DGSA, dotyczące regulacji w obszarze transportu towarów niebezpiecznych

17 sierpnia 2016 r.
W dniu 22 lipca 2016 roku uchwalona została Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1165), która wchodzi ona w życie 2 września 2016 roku.
Artykuł 13 Ustawy zmianę w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i w art. 13 jest nowy ust. 2 o treści: "2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.".
Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe ww. wymagane informacje, tj. nazwę oraz adres podmiotu, który jest właścicielem każdego przewożonego towaru niebezpiecznego w chwili przekazywania tego towaru do przewozu osobie wykonującej przewóz. Obecnie najczęściej stosowany dokument przewozowy wynikający z Konwencji CMR nie przewiduje takiego pola. Nie ma żadnych informacji czy wymóg ten dotyczy również wyłączeń z ADR (LQ, 1.1.3.6). Stowarzyszenie S-DGSA w związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi stosowania omawianego przepisu wystąpiło do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o interpretację i wyjaśnienie zmian w obowiązujących przepisach.
ikona pdf 2016-08-17-pismo_sdgsa_nowelizacja_uptn.pdf
ikona pdf D201600011650_Prawo_energetyczne_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf

20 lipca 2016 r.
ZARZĄDZENIE MIiB w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych
Ukazało się ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Nasze Stowarzyszenie wymienione jest na liście instytucji współpracujących z Zespołem.
Do zadań Zespołu należy:
• ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR
• opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
• opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
• systematyczna ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych i w razie potrzeby wypracowywanie propozycji zmian do przepisów;
• opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
• opiniowanie dokumentów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych
Stowarzyszenie S-SDGA w pracach zespołu reprezentuje Pan Rafał Buchcar oraz Pan Norbert Świderek.

9-10 maja 2016 r. Bordeaux, Francja
Spotkanie EASA
Piąte spotkanie członków Stowarzyszenia EASA, odbyło się w Bordeaux. Uczestniczyło w nim 27 przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 16 państw: Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii i Turcji. więcej o spotkaniu >

3 kwietnia 2016 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
W dniu 3 kwietnia 2016 r. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2015 oraz dokonano wyboru nowego (starego) Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Protokole Walnego Zebrania

1 marca 2016 r.
Spotkanie w sprawie przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, w tym: organizatora - Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Transportowego Dozoru Technicznego, oraz przedstawiciele właściwych władz, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także przedstawiciele stowarzyszeń doradców ADR: w tym S-DGSA, DBPK, ETOS i ESD ADR.
Tematami spotkania były następujące sprawy
1. Omówienie projektu wzoru formularza listy kontrolnej w przewozie koleją towarów niebezpiecznych.
2. Omówienie dokumentów na wspólne posiedzenie RID/ADR/ADN (14 - 18 marca);
3. Wybór dokumentu bazowego (RID lub ADR) dla dalszych prac nad ujednolicaniem RID/ADR lub przyjęcie innego rozwiązania;
4. Ujednolicenie definicji pod 1.2 ADR/RID/ADN na podstawie angielskiego/francuskiego oryginalnego tekstu;
5. Dyskusja co do ewentualnej potrzeby wprowadzenia przejściowych rozwiązań związanych z ujednolicaniem RID/ADR - identyfikacja problematycznych obszarów (opakowania, dokumenty przewozowe).

4 grudnia2015 r.
Propozycje i uwagi S-DGSA do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
W związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Stowarzyszenie S-DGSA zgłasza do MIiR swoje uwagi oraz propozycje zapisów do rozporządzenia.
ikona pdf 2015-12-04_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_prowadzenia_kursow.pdf

26 listopada 2015 r.
Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 30 listopada 2015 r.)
Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - które będą przedmiotem dyskusji na najbliższym posiedzeniu Podkomitetu ds. przewozu towarów niebezpiecznych.
ikona pdf 2015-11-26_JD_Instrukcja_Genewa-30-11-2015-konsultacje_SDGSA

17 listopada 2015 r.
Spotkanie członków zarządu S-DGSA w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprosiło przedstawicieli stowarzyszeń ADR i RID na spotkanie dotyczące dalszej współpracy tych organizacji z MIiR. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego oraz Instytutu Przemysłu Organicznego.

W pierwszej kolejności przedstawiciele MIR poinformowali o rozpoczęciu prac nad zmianami w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Tworzone są projekty trzech nowych rozporządzeń w sprawie
Świadectwa dopuszczenia pojazdu
Egzaminów dla kierowców
Prowadzenia kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (otrzymaliśmy w tej sprawie prośbę o przesłanie swoich uwag i komentarzy)


Na stronach MIiR opublikowana jest Tabela 3.2 A (ujednolicona dla ADR i RID). IPO przygotowało propozycję jednolitych prawidłowych nazw przewozowych. Ostateczne uwagi należy przesłać do 31.12.2015.
Kolejne prace dotyczyły będą ujednolicenie definicji RID i ADR (część 1.2).

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaproponowało powołanie zespołu ekspertów działającego, jako ciało doradcze przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju (w zakresie ADR, RID, również przewozów multimodalnych). Głównym zadaniem zespołu będzie podejmowanie prac w zakresie: ujednolicenia treści przepisów związanych z towarami niebezpiecznymi we wszystkich rodzajach transportu, postulowania niezbędnych interpretacji, przygotowywania stanowiska Polski dla prac na arenie międzynarodowej odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych. Ponieważ jest to sformalizowanie działań, które jako S-DGSA od dłuższego czasu realizujemy na rzecz Ministerstwa niezmiernie nam miło, ze nasza praca została doceniona.

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie i omówienie stanowisk w odniesieniu do propozycji zmian, które będą dyskutowane na posiedzeniu stałej grupy roboczej Komisji Ekspertów RID (23-27 listopada 2015 r.)

16 listopada 2015 r.
Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.
Otrzymaliśmy przygotowaną przez GITD propozycję zmian do Umowy ADR 2017-2019 r.
Po otrzymaniu komentarzy i opinii naszych członków przygotowaliśmy uwagi naszego stowarzyszenia w tym zakresie. W większości popieramy stanowisko GITD w zakresie zmian, które mają służyć przejrzystości i jasności przepisów. Nie we wszystkich jednak zagadnieniach jesteśmy zgodni.
ikona pdf 2015-11-16_Opinia_SDGSA_dotyczaca_propozycji_zmian_do_ADR_GITD
ikona pdf 2015-11-16_GITD_ADR_amendments_proposal

19-22 października 2015 r.
Udział i wystąpienie przedstawicieli S-DGSA na konferencji Euro Contrôle Route (ECR) na zaproszenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Podczas konferencji mieliśmy okazję zaprezentować działalność naszego stowarzyszenia jak również problemy naszych klientów - uczestników przewozu związane z odmienną interpretacją przepisów ADR podczas kontroli drogowych w różnych europejskich państwach będących członkami ADR/RID/ADN. Euro Contrôle Route (ECR) to europejska organizacja zrzeszająca inspekcje transportu drogowego i służb kontrolnych współpracujących ze sobą w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez działania związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów.
Organizacja założona została w 1999 roku i liczy obecnie 14 członków i 6 obserwatorów (więcej informacji na stronie: http://www.euro-controle-route.eu/site/en/).

19 października 2015 r.
Umowy wielostronne - holenderskie propozycje
MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie umów wielostronnych przygotowanych przez Holandię. Propozycje umów dotyczą następujących tematów:
1. Przewozu zarażonych zwierząt na warunkach ustalonych przez właściwą władzę kraju pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia.
2. Przewozu UN 1873, zgodnie z instrukcją P502 z dopuszczeniem stosowania opakowań z tworzyw sztucznych (jako opakowania wewnętrznego dla opakowań kombinowanych).
3. Przewozu UN 3257 i UN 3258 z całkowitym zwolnieniem z ADR dla specjalistycznych pojazdów malujących pasy drogowe.
Poniżej znajdą Państwo propozycje umów oraz odpowiedź naszego stowarzyszenia w tej sprawie
ikona pdf 2015-10-19-Multilateral_Agreement_odpowiedz-S-DGSA
ikona pdf Multilateral_Agreement_for_infected_live_animals
ikona pdf DMultilateral_Agreement_for_P502_perchloric_acid_PP28
ikona pdf Multilateral_Agreement_for_Road_Markings5-6 października 2015 r. Praga, Republika Czeska
EASA - Udział przedstawiciela S-DGSA w spotkaniu EASA w Pradze
W kolejnym czwartym już spotkaniu Stowarzyszenia EASA, które odbyło się w Czechach uczestniczyło 28 przedstawicieli z 19 krajowych stowarzyszeń: Belgii, Szwajcarii, Republiki Czeskiej, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.
Streszczenie spotkania na stronie http://www.s-dgsa.pl/easa.php

1 października 2015 r.
Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
Przygotowaliśmy opinię do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Analiza treści proponowanych przepisów i wynikających z nich norm prawnych, pozwala stwierdzić, że celem projektu nie są treści wskazane w jego uzasadnieniu, ale celem tym jest ułatwienie pracy pracownikom urzędów marszałkowskich oraz innym osobom związanym z administracją publiczną, wykonującym czynności związane z egzaminowaniem kierowców. Z przykrością należy stwierdzić, że przedmiotowa nowelizacja nie dotyczy bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, nie dotyczy likwidowania barier administracyjnych w omawianym przewozie, czy wprowadzania zharmonizowanych i spójnych przepisów w omawianym zakresie.
Pełna treść naszej opinii w załączonym pliku.
ikona pdf 2015-10-01_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_egzaminowania_kierowcow.pdf
ikona pdf 2015-10-01_Projekt_RMIIR_w_sprawie_egzaminowania_kierowcow.pdf


4 września 2015 r.
Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla
MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie niemieckiej propozycji umowy wielostronnej dotyczącej przewozu węgla.
Propozycja niemiecka została opracowana na podstawie umowy wielostronnej M 282 dotyczącej przewozu UN 1361 węgiel, grupa pakowania III oraz UN 3088 materiał samonagrzewający się stały, organiczny, i.n.o., grupa pakowania III. W załączeniu nasze stanowisko oraz niemiecka propozycja umowy wielostronnej.
ikona pdf 2015-09-04-odpowiedz-S-DGSA-przewoz-wegla.pdf
ikona pdf Draft_MXX_coal_in_lumps_no_coal_dust.doc

Nasze Opracowania
 
Przystąp do nas już dziś.
Wypełnij poniższy formularz
DGSA - deklaracja czlonkowska